سیدالشهدا (ع) http://sayed-alshohada.mihanblog.com 2020-06-01T20:10:24+01:00 text/html 2015-06-04T01:48:47+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com مسعود کرمیان نمک و آب ... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1487 <div class="yiv9572278785" align="center" dir="RTL" id="yiv9572278785yui_3_16_0_1_1431963981083_26967" style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" class="yiv9572278785" id="yiv9572278785yui_3_16_0_1_1431963981083_26966" style="font-size: 14pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">روزی شاگرد یک راهب پیر هندو از او خواست که به او درسی به یاد ماندنی دهد. راهب از شاگردش خواست کیسه نمک را نزد او بیاورد. سپس مشتی از نمک را داخل لیوان نیمه پری ریخت و از او خواست همه آن آب را بخورد. شاگرد فقط توانست یک جرعه کوچک از آب داخل لیوان را بخورد، آن هم به سختی</span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start; font-size: 14pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span dir="LTR" class="yiv9572278785"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785"></span>.</span></span></div><div class="yiv9572278785" align="center" dir="RTL" id="yui_3_16_0_1_1433396228484_7932" style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" class="yiv9572278785" id="yui_3_16_0_1_1433396228484_7941" style="font-size: 14pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">استاد پرسید: «مزه اش چطور بود؟</span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start; font-size: 14pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span dir="LTR" class="yiv9572278785"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785"></span>»</span></span></div><div class="yiv9572278785" align="center" dir="RTL" id="yiv9572278785yui_3_16_0_1_1431963981083_26925" style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" class="yiv9572278785" id="yiv9572278785yui_3_16_0_1_1431963981083_26924" style="font-size: 14pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">شاگرد پاسخ داد: «خیلی شور و تند است، اصلاً نمی شود آن را خورد</span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start; font-size: 14pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span dir="LTR" class="yiv9572278785"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785"></span>.»</span></span></div><div class="yiv9572278785" align="center" dir="RTL" id="yiv9572278785yui_3_16_0_1_1431963981083_26865" style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" class="yiv9572278785" id="yiv9572278785yui_3_16_0_1_1431963981083_26864" style="font-size: 14pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">پیر هندو از شاگردش خواست یک مشت از نمک بردارد و او را همراهی کند. رفتند تا رسیدند کنار دریاچه. استاد از او خواست تا نمکها را داخل دریاچه بریزد. سپس یک لیوان آب از دریاچه برداشت و به شاگرد داد و از او خواست آن را بنوشد. شاگرد براحتی تمام آب داخل لیوان رو سر کشید. استاد این بارهم از او مزه آب داخل لیوان را پرسید. شاگرد پاسخ داد: «کاملا معمولی بود</span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start; font-size: 14pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span dir="LTR" class="yiv9572278785"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785"></span>.»</span></span></div><div class="yiv9572278785" align="center" dir="RTL" id="yiv9572278785yui_3_16_0_1_1431963981083_26867" style="text-align: center; font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" class="yiv9572278785" id="yiv9572278785yui_3_16_0_1_1431963981083_26866" style="font-size: 14pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">پیر هندو گفت: «رنجها و سختیهائی که انسان در طول زندگی با آنها روبرو می شود همچون مشتی نمک است و اما این روح و قدرت پذیرش انسان است که هر چه بزرگتر و وسیعتر می شود، می تواند بار آن همه رنج و اندوه را براحتی تحمل کند. بنابراین سعی کن یک دریا باشی تا یک لیوان آب</span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" style="text-align: start;"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785" id="yui_3_16_0_1_1433396228484_7935" style="text-align: start; font-size: 14pt; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span dir="LTR" class="yiv9572278785"></span><span dir="LTR" class="yiv9572278785"></span>.»</span></span></div> text/html 2015-05-13T09:16:24+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی سلامت... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1486 <a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Ftakrit20.blogfa.com%2Fcategory%2F4&amp;ei=qlVTVYWULMfO7ga79oCQBw&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNF9hCW7FHehf6ne44jEM_XAsfqzCQ&amp;ust=1431610946063877" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 9px;" src="http://axgig.com/images/41965254095401359394.jpg" id="irc_mi" height="376" width="295"></a> text/html 2015-05-13T09:14:15+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی ... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1485 <a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.avicena90-kh.blogfa.com%2F&amp;ei=bVVTVcvJPOqd7gaBooGoDA&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNF9hCW7FHehf6ne44jEM_XAsfqzCQ&amp;ust=1431610946063877" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 27px;" src="http://salijoon.ws/mail2/910729/pezeshki/image002.jpg" id="irc_mi" height="339" width="381"></a> text/html 2015-05-13T09:11:22+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی :))) http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1484 <a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Ftakoma.ir%2Fp13842_%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584_%25D9%2588_%25D8%25B7%25D9%2586%25D8%25B2_%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C&amp;ei=EFVTVcucLIWa7Aagv4LQBg&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNF9hCW7FHehf6ne44jEM_XAsfqzCQ&amp;ust=1431610946063877" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 75px;" src="http://www.irannaz.com/images/2014/09/Iran-sentences-humor-funny-picture-irannaz-com-15.jpg" id="irc_mi" height="243" width="381"></a> text/html 2015-05-13T09:10:54+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی بارووون... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1483 <div style="" class="irc_mutc"><a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fghomayshipics.rozblog.com%2Ftag%2F%25D9%25BE%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%2B%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B4%2B%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B4%25D9%258A&amp;ei=WlRTVbGGINHQ7AbZ5oKABA&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNEj-6XRORyUY1Ia8eXtgbM5CwSVog&amp;ust=1431610713001981" class="irc_mutl" data-noload=""><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3giuek75gxGVd7zBlL2vE8zhuFScuAm_X5Uvk9rztqCn4qke0qg" style="margin-top: 89px;" class="irc_mut" height="214" width="381"></a></div> text/html 2015-05-13T09:08:06+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی چه دردیست... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1482 <div style="" class="irc_mutc"><a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwisgoon.com%2Fpin%2F389584%2F&amp;ei=B1RTVfbCK6iP7AaC8YDIAg&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNEj-6XRORyUY1Ia8eXtgbM5CwSVog&amp;ust=1431610713001981" class="irc_mutl" data-noload=""><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTL4sfwDjSZA5s2iZNwGb88FYdG9sTD9hiTsPzZJEdpuHTog7YA" style="margin-top: 99px;" class="irc_mut" height="195" width="381"></a></div> text/html 2015-05-13T09:07:39+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی بی اعتقادم... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1481 <a data-ved="0CAcQjRw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=https%3A%2F%2Ffacenama.com%2Fshayan12&amp;ei=eFNTVZH7FOOP7AbOtYKIBw&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNGppE3MVcRhlslGnnk0r0QRM6GZBg&amp;ust=1431610515844804" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 114px;" src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2013/12/lt-14.jpg" id="irc_mi" height="166" width="381"></a> text/html 2015-05-13T09:06:13+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی هرجاا... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1480 <a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.98love.ir/post/1235/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.html" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 14px;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/img/01-tarstanhaee.jpg" id="irc_mi" height="364" width="381"></a> text/html 2015-05-13T09:05:40+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی زنان... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1479 <div style="" class="irc_mutc"><a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.parsnaz.ir%2Fbeautiful-romantic-pictures-posted-yet.html&amp;ei=JVNTVf2ZOobB7ga1mICAAw&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNGppE3MVcRhlslGnnk0r0QRM6GZBg&amp;ust=1431610515844804" class="irc_mutl" data-noload=""><img style="margin-top: 107px;" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9V0Q6QsSUBMUzCQ-BIphJsFml_fkUwINd5_ISpzcOLuywGQYZDA" class="irc_mut" height="179" width="381"></a></div> text/html 2015-05-13T09:04:19+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی تنهایی... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1478 <a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fforums.pichak.net%2Fthread7943-42.html&amp;ei=kFJTVYuLMcnY7AaA9YOQDw&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNG60lLgRtGIFJi4elkHeS4ss-c7Ig&amp;ust=1431610371791386" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 6px;" src="http://8pic.ir/images/0ln02j22yr87r1m41m.jpg" id="irc_mi" height="381" width="381"></a> text/html 2015-05-13T09:03:18+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی با معرفت... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1477 <a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fdgedg.blogfa.com%2Ftag%2F%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25DA%25AF-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7&amp;ei=kFJTVYuLMcnY7AaA9YOQDw&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNG60lLgRtGIFJi4elkHeS4ss-c7Ig&amp;ust=1431610371791386" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img src="http://8pic.ir/images/dfy9ws1c0vtr63iaupk.jpg" style="margin-top: 125px;" id="irc_mi" height="142" width="381"></a> text/html 2015-05-13T08:57:23+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی شاید... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1476 <a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fastermina.tebyan.net%2Fpost%2F15&amp;ei=TFJTVd6IK6W07Qauu4OgBQ&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNHA6juCOC5XZJx8p7x3MBWn37dkeQ&amp;ust=1431610264057409" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img src="http://www.niloblog.com/files/images/imtg4u51p39iwl47s55.jpg" style="margin-top: 42px;" id="irc_mi" height="308" width="381"></a> text/html 2015-05-13T08:56:38+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی کنارت... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1475 <a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.flashkhor.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ftid%3D122032&amp;ei=HVFTVc7uCcGd7Abxx4HQDQ&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNEKyWsW5WJ7qMsoxQuyu_s7Jl-cyw&amp;ust=1431609940906499" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 69px;" src="http://8pic.ir/images/98255615635098232401.jpg" id="irc_mi" height="255" width="381"></a> text/html 2015-05-13T08:54:01+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی زمین... http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1474 <a data-ved="0CAcQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.jazzaab.ir%2Fphoto-by-love-for-viber-and-tango.html&amp;ei=6FBTVZeGBoac7gbU3IDQCg&amp;bvm=bv.93112503,d.bGQ&amp;psig=AFQjCNEKyWsW5WJ7qMsoxQuyu_s7Jl-cyw&amp;ust=1431609940906499" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2014/09/love-pic-text-5-jazzaab-ir.jpg" style="margin-top: 12px;" id="irc_mi" height="370" width="370"></a> text/html 2015-05-13T08:52:59+01:00 sayed-alshohada.mihanblog.com محدثه عمادی فامیل دور:)) http://sayed-alshohada.mihanblog.com/post/1473 <div style="width:438px" class="irc_t" id="_nUc"><div><div><div class="irc_mutc"><a href="http://balandeh.persianblog.ir/tag/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87" class="irc_mutl" id="irc_ilrp_mutl" data-ved="0CAMQjRw"><img style="margin-top: 72px;" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpi3LrmH4hTxAUGg5f8VXDamOdVhSY0QfhHPkordim8KGPvpEcrhnMcNI" data-height="393" data-width="398" id="irc_ilrp_mut" height="249" width="398"></a></div></div></div></div>