سیدالشهدا (ع)
به امید روزی که حرف ها و عمل ها با هم هماهنگ باشه ...
چهارشنبه 21 آبان 1393 :: نویسنده : مسعود کرمیان

ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﻭﺻﻞ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺮﻡ
ﯾﻪ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﯾﺰﻩ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﻔﺖ :
ﺩﺍﺩﺍﺱ ﺷﻤﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻦ ( ؟ )
ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﮔﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﺩ .…
ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ ﺭﯾﺶ ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪﯾﺖ ﮐﻮ ( ؟ ) ﺗﺴﺒﯿﺤﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ
( ؟ )
ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺯﯾﺮ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎﺩ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺯﺩﻩ
ﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ ﻋﮑﺲ خواننده زن ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻫﻔﺖ
ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻨﺎﺭﺷﻪ !
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﭼﯿﻪ ﺭﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﭼﺴﺒﻮﻧﺪﯾﺪ ( ? ? ? )
ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻨﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻭ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﻭ ﻧﮋﺍﺩ 
ﭘﺎﮎ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﻭﺍﻻ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯿﺎﺩ ؛
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻫﻢ ﺭﯾﺶ ﻭ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ
ﻧﺪﺍﺭﯼ

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﯿﻨﯿﺸﻮ ﻧﻮﮎ ﺑﺎﻻ
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﯼ

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺗﯿﭙﺶ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﻮﺩ که شما .........

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻠﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯿذﺍﺷﺖ ﻭ
ﺍﮔﻪ ﺍﻻﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻡ ﻣﺤﺮﻣﯽ ﺻﺪﺍ ﺿﺒﻂ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﻨﻮ ﺯﯾﺎﺩ
ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ …

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﻧﺶ ﺗﻮ ﺣﺮﻡ ﺳﺮﺍﺵ ﺑﻮﺩ
ﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺸﮕﻠﺶ ﮐﻨﻪ بچرخونه جلو ﭼﺸﻢ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﻏﯿـﺮﺕ ﺩﺍﺷﺖ …

ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺭفت

. . . . . . . . . . . . . . . .
آر ر ر ر ر ر ه والا ا ا ا ا
به این میگن کوروش آ

نوع مطلب : پارس(ایران)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 18 آبان 1393 :: نویسنده : مسعود کرمیان
نوع مطلب : پارس(ایران)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 18 آبان 1393 :: نویسنده : مسعود کرمیان
نوع مطلب : پارس(ایران)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 30 مهر 1393 :: نویسنده : مسعود کرمیان
میگویندرضاشاه کشف حجاب کرد...
امانمیگویند
رضاشاه ب ترکیه سفرکرد ک تنهاسفرخارجی اوبود...
وقتی اخرشب ب اتاق رفت دیددختربسیارزیبایی دراتاق است ....
رضاشاه عصبی شد یک نفرراصدازد....
پرسیداین خانوم دراینجاچ کاری دارد
ان شخص میگوید ک این خانم رااتاتورک فرستاده برای خوش گذرانی شما....
رضاشاه ازان خانم تقاضامیکنداتاق راترک کند....
وقتی ازاوسوال میشود چرااجازه ندادن ان دختردراتاق بماند ک ایشان پاسخ میدهند
من امشب رابااین دخترزیبامیگذارندم 
فردا ک اتاتورک ب ایران امد چ کسی رابرای همخوابگی اوبفرستم ک
تمام زنان و دختران ایرانی ناموس من هستند...
روحش شاد...
°°ایرانی نیستی اگه کپی نکنی...°°
نوع مطلب : پارس(ایران)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 17 مهر 1393 :: نویسنده : مسعود کرمیان

(کوروش بزرگ)...
در ترکیه منطقه ای است بنام کوروش چون قدم کوروش برکت آن سرزمین بوده وهمیشه سرسبز وشاداب است هنوز بدین نام است.

خیابانی در اورشلیم ، کوروش نام دارد و خیابانی در لندن نیز بنام کوروش بزرگ است !

فلکه ای ( میدان ) در سیدنی استرالیا با تندیس و نام کوروش می باشد و نماد منشور کوروش در فضای اصلی تالار شورای امنیت قرار دارد ! 

کوروش ، فقط در میهنش جایی ندارد !

بعد از انقلاب ( پر برکت ) 57 : خیابان کوروش تهران ب خیابان شریعتی ، کوی کوروش اهواز ب کوی ملت ، بیمارستان کوروش زاهدان ب خاتم الانبیا و فروشگاه کوروش تهران ب فروشگاه قدس و ..... تغییر نام یافت ! 

چه راحت هویت ایرانی را از بین میبرند و فرهنگ تازی را رواج میدهند و ما ، چه بی غیرتانه این بی غیرتی را می پذیریم ! 

بیاییم در اتاقمان ، کنار مبل و گل و زرق و برقی ک دکور می نامیم ، هویت ایرانی را هم در گوشه ی اتاق منزل و دلمان جا دهیم تا فرزندانمان با هویت ایرانی بزرگ شوند !

جاوید باد ایران

نوع مطلب : پارس(ایران)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 14 مهر 1393 :: نویسنده : مسعود کرمیان
آیا معنی کلمه سپاس رو میدونید؟
سپاس کلمه ای صد در صد ایرانیست و یادگار زرتشت
که همواره میگفت:
سه چیز را پاس بدارید
پندار نیک
کردار نیک
گفتار نیک..
و با گفتن سپاس به همدیگر یادآور این سه مورد مهم میشدند.
اگه چسبید به دیگران هم منتقل کن.
با سپاس
نوع مطلب : پارس(ایران)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ﭘﯿﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﺍﺯﺁﻥ ﺩﻧﯿﺎ : ﺳﻼﻡ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺗﻮﻥ
ﺭﻭﺑﺮﺍﻫﻪ؟ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺁﺏ ﻭﺑﺮﻕ ﻭﻧﻔﺖ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪ؟ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﺍﻋﺘﯿﺎﺩﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ؟ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺣﻞ ﺷﺪ؟ﺭﺍﺳﺘﯽ
ﺩﻻﺭﻫﻨﻮﺯ 68 ﺭﯾﺎﻝ؟ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺭﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﺪ؟ﺑﺎﺯﻡ ﺳﻔﺮﺑﻪ
ﺍﺭﻭﭘﺎﺑﺪﻭﻥ ﻭﯾﺰﺍﺳﺖ؟ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﻦ ﺑﮕﺬﺭﺩﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺗﻠﺦ
ﺗﺮﺍﺯﺯﻫﺮ،ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﭼﻮﻥ ﺷﮑﺮﺗﺎﻥ ﺁﻣﺪ؟ﻣﻨﻢ ﺑﺪﻧﯿﺴﺘﻢ .
ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺯﯾﺎﺩﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭﮔﻔﺘﻦ
ﺧﺪﺍﺑﯿﺎﻣﺮﺯﺩﺵ ﺗﺎﺍﺯﺑﻬﺸﺖ ﺳﺮﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻡ.
نوع مطلب : پارس(ایران)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 31 مرداد 1393 :: نویسنده : مسعود کرمیان
زرتشت را دیدند مشعلى و جام آبی در دست , پرسیدند كجا میروی؟ گفت: میروم با این آتش، بهشت را بسوزانم و بااین آب ،جهنم راخاموش كنم, تامردم خدا را فقط بخاطر عشق به او بپرستند نه بخاطر عیاشی دربهشت و ترس ازجهنم. من اگر پیامبر بودم ، رسالتم شادمانى بود بشارتم آزادى و معجزه ام خنداندن كودكان, نه از جهنمى مى ترساندم نه به بهشتى وعده میدادم تنها مى آموختم اندیشیدن را و "انسان" بودن را . ( کوروش کبیر )...
نوع مطلب : پارس(ایران)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 21 خرداد 1393 :: نویسنده : مسعود کرمیان

هنوز بوی انسانیت می آید 
 

انسان های خوب زیادی در ایران زندگی می کنند و کارهای خوب زیادی می کنند که اکثراً در حاشیه خبرهای دیگر قرار می گیرند و کمتر بدان ها توجه می شود. 
 
"خوبان ماه " ، عنوان بخش جدیدی است که از فروردین 93 در عصرایران آغاز شده است. در انتهای هر ماه ، کسانی که کار خوب و ارزشمندی انجام داده اند به عنوان چهره های آن ماه معرفی می شوند. 
هدف از این بخش، ترویج اخلاق و فضیلت های انسانی است و تشویق کسانی که با کارهای قشنگ شان ، فرهنگ ساز هستند.

بی گمان ، آنچه در این بخش می آید ،‌ معرفی همه خوبان ماه نیست چه آن که کارهای خوب بسیاری،‌ هرگز رسانه ای نمی شوند. "خوبان ماه"‌مشتی نمونه خروار از میان خوبانی است که خیلی هایشان هر روز از کنارمان رد می شوند ، بی آن که بشناسیم شان.
ادامه مطلب


نوع مطلب : پارس(ایران)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : مسعود کرمیان

درمقابل ساختمان سازمان ملل در کشور اتریش، شهر وین ، تندیس چهار ستاره شناس پزشک ایرانی و عالم بزرگ تاریخ را ساخته اند.


ابو علی سینا مشهور به ابن سینا و پور سینای بلخی (زادهٔ ۳۵۹ ه. ش در بخارا -درگذشتهٔ ۲ تیر ۴۱۶ در همدان، ۹۸۰-میلادی) فیلسوف و دانشمند ایرانی ، نویسنده کتاب شفا;

که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و القانون فی الطب یکی از معروف‌ترین آثار تاریخ پزشکی اواست.

 

ابوریحان بیرونی ( ابوریحان محمد بن احمد بیرونی زادهٔ ۱۴ شهریور ۳۵۲، کاث، خوارزم - درگذشتهٔ ۲۲ آذر ۴۲۷، غزنین) ، دانشمند بزرگ و ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، تقویم‌شناس، انسان‌شناس، هندشناس و تاریخ‌نگار بزرگ ایرانی در سده چهارم و پنجم هجری است. بیرونی را بزرگ‌ترین دانشمند مسلمان و یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان ایرانی و همه اعصار می‌دانند.  همین‌طور او را پدر علم انسان‌شناسی و هندشناسی می‌دانند.

 

حکیم خیام نیشاپوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری - زادهٔ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی در نیشابور - درگذشته ۱۲ آذر ۵۱۰ خورشیدی در نیشابور) فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و رباعی سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی

 

زکریای رازی ( ابوبکر محمّد زَکَریای رازی ۲۵۱ ه.ق. – ۳۱۳ ه.ق.) پزشک، فیلسوف و شیمی‌دان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینهٔ پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و به‌عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) مشهور است.

 

این چهار دانشمند درایران تربیت یافتند و دانش خویش را به چهار سوی جهان پراکنده اند، که یادآور مشارکت و سهم مردم ایران در دانش و علوم نوع بشر می باشد.

 

معماری این تاق همانند معماری پارسه بنا شده است.

 

نوع مطلب : پارس(ایران)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic